Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Lim­burg werkt aan na­tuur­ver­be­te­ring en stik­stof­re­duc­tie

Geplaatst: 22/07/2021 


De provincie Limburg zoekt samen met partners naar oplossingen om de natuur te versterken en economische ontwikkelingen vlot te trekken. Er wordt gewerkt aan een statenvoorstel over de onderwerpen stikstofreductie en natuurverbetering. Dit gebeurt in samenwerking met de leden van Provinciale Staten, waarmee op dit moment verkennende gesprekken plaatsvinden. Voordat er besluitvorming kan plaatsvinden, gaan er al diverse regelingen open.

Er wordt gezocht naar maatregelen om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. Dat gebeurt met  stikstof-bronmaatregelen, die zich richten op het verminderen van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, door de uitstoot van verschillende bronnen terug te dringen.

Daarnaast worden er maatregelen genomen gericht op natuurherstel en -verbetering. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van de milieucondities voor de habitattypen in de Natura 2000 gebieden. Het betreft vooral maatregelen binnen de gebieden, maar ook wordt er gekeken naar andere type maatregelen die getroffen moeten worden om de natuur te versterken, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de hydrologie in en om de natuurgebieden.

Vanwege een participatieve aanpak wordt de tijd genomen voor het Statenvoorstel, dat naar verwachting begin 2022 in de Staten kan worden behandeld. Tot die tijd gaat Limburg al aan de slag met no-regret maatregelen ten behoeve van stikstofreductie en natuurherstel, te weten:

  • De vrijwillige opkoopregeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden in Limburg. Het doel van de regeling is het opnemen van de vrijgekomen depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem waarna het - met in achtneming van 30% afroming ten behoeve van natuurherstel - kan worden uitgegeven. In Limburg wordt de komende periode met 24 agrariërs die zich vrijwillig hebben gemeld, gesproken over deze regeling.
  • De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap wordt opengesteld per 9 augustus. Particulieren en terreinbeherende organisaties worden daarmee in staat gesteld daartoe aangewezen gronden om te vormen naar natuur. De provincie Limburg stelt hiervoor in een eerste openstelling 20 miljoen eurobeschikbaar.
  • Het Rijk stelt voor de stikstofaanpak extra geld beschikbaar via de Specifieke Uitkering. Hierover volgt meer informatie na de zomer van 2021. De provincie Limburg heeft in het kader van dit landelijke Programma Natuur voor de periode 2021-2023 een aanvraag gedaan ter waarde van 61,8 miljoen euro. Met dat geld nemen terreinbeheerders en waterschappen maatregelen om de milieucondities voor de gunstige staat van instandhouding van de habitats in Natura 2000-gebieden te bevorderen en daarnaast een deel van de boscompensatie realiseren. Een aanvullende claim voor de periode 2024 -2030 wordt in 2021 en 2022 voorbereid.

bron: Provincie Limburg, 22/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter