Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Met 3 managementmaatregelen kan emissie van melkvee met 10% afnemen

Geplaatst: 20/07/2021 


Bij het gezamenlijk doorvoeren van 3 managementmaatregelen kan de ammoniakemissie uit de melkveehouderij in 2025 met 4,6 tot 5,2 kiloton verminderen. Dit komt neer op een vermindering van de uitstoot met 9 tot 10%. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. De minister baseert zich op berekeningen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet

Wanneer het lukt om het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram ruw eiwit per kilo droge stof in 2025, zal de ammoniakemissie met 3,5 kiloton per jaar afnemen. Of een verdere verlaging van het ruw-eiwitgehalte en daarmee een verdere afname van de ammoniakemissie in de jaren na 2025 realistisch is, is nog niet duidelijk.

Er starten dit jaar veevoerpilots met groepen van melkveehouders. De resultaten van deze veevoerpilots zullen worden benut om in 2024 te komen tot afspraken over een verdere optimalisatie van het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen in de periode na 2025.

Verhoging van het aantal uren weidegang kan resulteren in een verlaging van de ammoniakemissie met 0,7 kiloton. Het streven is op sectorniveau in 2023 te komen tot een toename van het gemiddelde aantal uren weidegang met 180 uren ten opzichte van 2018, berekend over alle melkkoeien in Nederland.

Een derde maatregel voor de melkveehouderij betreft het verdunnen van mest met water bij het uitrijden. Het streven is om in 2025 de helft van de mest die met een zodenbemester in grasland op zandgrond wordt uitgereden, te verdunnen in een verhouding 2 delen mest op 1 deel water. De emissie kan daarmee met 0,4 tot 1,0 kiloton per jaar verminderen.

Of het mogelijk is om voor de jaren na 2025 te komen tot een afspraak over een groter aandeel mest dat verdund wordt aangewend, zal mede afhangen van de effectiviteit van de maatregel en de resultaten van het binnenkort te starten innovatieprogramma voor mestaanwending.

Een groot aantal organisaties in de melkveehouderij wil zich aan de doelen richting 2025 verbinden, meldt de minister. Jaarlijks zal worden bekeken hoe het staat met de uitvoering van maatregelen en of er bijsturing nodig is om de gewenste effecten te behalen. Er komt een monitorings- en bijsturingssystematiek, zodat er tijdig kan worden ingegrepen als dat nodig blijkt, aldus Schouten.

Het advies 'Doorrekening bronmaatregelen stikstof in de melkveehouderij' van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet is te vinden op de website van het ministerie van LNV.

bron: Ministerie van LNV, 20/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter