Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Drie keer hardheidsclausule toegepast voor Brabantse veehouders

Geplaatst: 19/11/2020 


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten de hardheidsclausule bij de Interim Omgevingsverordening toe te passen voor een melkveebedrijf in Heukelom. Daarnaast wordt de hardheidsclausule bij de Beleidsregel natuurbescherming toegepast voor een varkenshouderijbedrijf in Erp en een melkveebedrijf in Heusden.

Het melkveebedrijf in Heukelom krijgt door het besluit van het Brabantse college de mogelijkheid om een huisvestingssysteem verder te ontwikkelen en te onderzoeken. De innovatie betreft een combinatie van emissiebeperkende maatregelen waarmee zowel de uitstoot van ammoniak als fijnstof wordt beperkt. Ook is er extra aandacht voor dierenwelzijn.

Het varkenshouderij in Erp wil omschakelen naar een biologische varkenshouderij. De stallen die de ondernemer heeft aangekocht voldoen niet volledig aan de stikstofeisen die de provincie stelt. Voor een biologische varkenshouderij gelden echter geen maximale emissiewaarden. De stikstofemissie neemt bovendien fors af ten opzichte van de vergunde situatie. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten de hardheidsclausule toe te passen.

Gedeputeerde Staten passen de hardheidsclausule ook voor de bouw van een nieuwe stal voor melkkoeien in Heusden. De melkveehouder had hier in 2015 al een vergunning voor gekregen op basis van de Wet natuurbescherming, maar had de stal nog niet gerealiseerd. De ondernemer vraagt nu een wijziging van de plannen aan. Bij de melkveestal die hij nu wil bouwen is de ammoniakemissie lager dan in de vergunde situatie.

bron: Provincie Noord-Brabant, 18/11/2020